Казан в село Камен

4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, върху което е построена с обща площ от 1260 кв.м., съставляващ парцел IV, кв.3 по плана а с.Камен, при граници и съседи: изток-улица, запад-парцел III, север-мера, юг-улица.