Стопански имот в село Абрит

Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК № 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ от 700 кв.м., построени в държавен поземлен имот №056007, целият с площ от 3,749 дка по плана на стопански двор с.Абрит, при граници и съседи: имот №056006-стопански двор, №036001-пасище, мера, №056014-местен път. Имотът е със стар идентификатор: п.6, имот VI, целия с площ от 9,396дка.