Заведение в Каварна ул."Г.С.Раковски" № 4

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул."Г.С.Раковски" № 4, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.9805, стар идентификатор: 35064.501.9804 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 450 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ведно със СГРАДА с идентификатор 35064.501.9805.1, със застроена площ 193 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда със смесено предназначение, при съседи: 35064.501.9498, 35064.501.3283, 35064.501.1148, 35064.501.9684, 35064.501.9497.