продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност лозя Богдан, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.5.882 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 635 кв.м. по скица , а по акт за собственост: 540 кв.м., Номер по предходен план: 2882, с трайно предназначение на територия - земеделска, начин на трайно ползване –ЛОЗЕ, при съседи: 72624.5.141, 72624.5.166, 72624.5.881, 72624.5.156.

Лозе в Добрич, местност Богдан 635

Цена: 760 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400116
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 635 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: местност лозя Богдан
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 116/14г.609.27 KB