Лозе в Добрич, местност Богдан 635

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност лозя Богдан, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.5.882 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 635 кв.м. по скица , а по акт за собственост: 540 кв.м., Номер по предходен план: 2882, с трайно предназначение на територия - земеделска, начин на трайно ползване –ЛОЗЕ, при съседи: 72624.5.141, 72624.5.166, 72624.5.881, 72624.5.156.