продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

25552 кв.м. /двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра/ в идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35746.501.209 /три пет седем четири шест точка пет нула едно точка две нула девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-24/27.02.2008г. на Изпълнителния дирктор на АГКК, находящ се в с.Камен бряг, ул. "Първа", целият с площ от 35261 кв.м. /тридесет и пет хиляди двеста шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/ до 10 метра/, номер по предходен план: 209,211, квартал: 2, 27, 28, парцел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, при съседи на поземления имот: 35746.501.211, 35746.501.26, 35746.501.215, 35746.501.297, 35746.501.288, 35746.501.295, 35746.501.210.

Парцел в с.Камен бряг, ул.Първа

Цена: 858600 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20128100400226
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 25552 м2
  • Местоположение: Камен бряг
  • Адрес: ул."Първа"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 226/2012г.710.38 KB