Парцел в с.Камен бряг, ул.Първа

25552 кв.м. /двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра/ в идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35746.501.209 /три пет седем четири шест точка пет нула едно точка две нула девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-24/27.02.2008г. на Изпълнителния дирктор на АГКК, находящ се в с.Камен бряг, ул. "Първа", целият с площ от 35261 кв.м. /тридесет и пет хиляди двеста шестдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/ до 10 метра/, номер по предходен план: 209,211, квартал: 2, 27, 28, парцел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, при съседи на поземления имот: 35746.501.211, 35746.501.26, 35746.501.215, 35746.501.297, 35746.501.288, 35746.501.295, 35746.501.210.