Двустаен апартамент в град Добрич, ул. "Агликина поляна" №72, ет.2, 58кв.м.

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, жк Изгрев, ул. „Агликина поляна“ №72, ет.2, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – с идентификатор 72624.613.503.1.1, със застроена площ – 58.12 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-9044-25.10.2018г. на Началник на СГКК - Добрич, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 72624.613.503.1, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.613.503, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта:1, прилежащи части: ¼ ид.ч. от общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с площ от 101.25 кв.м., идеална част от имот с пл. №II-263, целият с площ от 700кв.м., в кв. №18 по плана на гр. Добрич, ж.к. „Балик- Йовков“, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма.