Апартамент в град Добрич, жк. Балик, 50.44кв.м.

Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ж.к.“Балик“ бл.5, вх.Г, ет.6, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ 22 с идентификатор 72624.619.214.11.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.11.2022г., със застроена площ от: 50,44кв.м., състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 72624.619.214.11, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.619.214, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта:1, ведно с прилежащите Изба №6 с площ от 2,64кв.м. и 0,7162% ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.619.214.11.87, 72624.619.214.11.88, 72624.619.214.11.117, 72624.619.214.11.119; под обекта: 72624.619.214.11.114; над обекта: 72624.619.214.11.122.