Офис в град Шабла, улица Петко Българанов 4

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. „Петко Българанов“ №4 /четири/, ет.0 /нула/, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – с идентификатор 83017.502.2060.1.1 /осем, три, нула, едно, седем, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, шест, нула, точка, едно, точка, едно/, със застроена площ – 76.89 /седемдесет и шест цяло осемдесет и девет/ кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 25.02.2013г., находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 83017.502.2060.1, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 83017.502.2060, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, прилежащи части: 3.372% ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 83017.502.2060.1.2, под обекта: няма, над обекта: 83017.502.2060.1.7.