1/2 ид.ч. от Лозе в село Полковник Дяково

½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в землището на с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор №57234.21.133 (пет, седем, две, три, четири, точка, две, едно, точка, едно, три, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-525/02.08.2019г./02.08.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, площ: 499кв.м. (четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята: 4 (четвърта), номер по предходен план: 021133, съседи: №57234.21.132; №57234.21.168; №57234.21.134; №57234.21.167;