1/2 ид.ч. от Къща с двор в село Полковник Дяково

½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич. представляващ – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ по документи 2600кв.м. (две хиляди и шестстотин квадратни метра), за който са отредени парцели: парцел XVII (седемнадесет), имот с пл.№311 (триста и единадесет), на площ от 1260кв.м. (хиляда двеста и шестдесет квадратни метра), ведно с построената КЪЩА с площ от 48кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра) и стопанска сграда на площ от 16кв.м. (шестнадесет квадратни метра) и парцел XVIII (осемнадесет) с пл.№311 (триста и единадесет) на площ от 1340кв.м. (хиляда триста и четиридесет квадратни метра) в квартал 25 (двадесет и пети) по плана на село Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, при граници и съседи: север – УПИ – VI – 313, VII – 310, VIII – 310, изток – УПИ – XVI – 308, юг – улица, запад – УПИ – XIX – 312