Парцел и 2 броя сгради в село Полковник Минково

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място, находящо се в село Полковник Минково, общ.Добричка, с площ от 870кв.м./осемстотин и седемдесет квадратни метра/, представляващо имот с пл.№ 537, парцел XVIII в кв.72, с граници: на изток – пл.№ 519, на юг – пл. № 539, на запад – пл. № 536, на север – пл. № 535, ведно с установеното в полза на поземления имот сервитутно право на преминаване през имот пл. № 536, по южната граница на имота с ширина 1,5 метра, ведно с построените в това място КЪЩА и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА.