продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №66113.501.78/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем/, находящ се село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, ул."Трета" №21, с площ от 2760кв.м./две хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2018г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10m/, Предходен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 78, квартал: 19, парцел: I, VIII, при съседи: 66113.501.9520, 66113.501.77, 66113.501.9515, 66113.501.9523, заедно със сградите попадащи върху имота: Сграда с идентификатор № 66113.501.78.1/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, точка, едно/ със застроена площ 105кв.м./сто и пет квадратни метра/, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма данни, предназначение: Жилищна сграда -еднофамилна, Сграда с идентификатор № 66113.501.78.2/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, точка, две/ със застроена площ 50кв.м./петдесет квадратни метра/, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма данни, предназначение: Жилищна сграда -еднофамилна, Сграда с идентификатор № 66113.501.78.3/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, точка, три/ със застроена площ 25кв.м./двадесет и пет квадратни метра/, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда и Сграда с идентификатор № 66113.501.78.4/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем, точка, четири/ със застроена площ 50кв.м./петдесет квадратни метра/, брой надземни етажи 1, брой подземни етажи няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда.

Парцел и 4 броя сгради в село Селце

Цена: 75920 лв.

Срок на продан: 13.11.2023 - 13.12.2023

  • Изп. дело № 20238100400020
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 230 м2
  • Местоположение: Селце
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 20/2023г.829.27 KB