продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/8 идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Видно, общ. Каварна, обл.Добрич, ул. "Тринадесета" №11, представляващ Поземлен имот с идентификатор №11003.501.91, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008г. на Изп. Директор на АГКК, целия с площ от 2571кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, ведно с построената върху имота сграда с идентификатор 11003.501.91.1, със застроена площ от 85кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскосторанска сграда, при съседи на поземления имот: 11003.501.121, 11003.501.120, 11003.501.119, 11003.501.92, 11003.501.579, 11003.501.490

1/8 идеална част от Парцел в село Видно

Цена: 432 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400480
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 2571 м2
  • Местоположение: Видно
  • Адрес: ул. "Тринадесета" №11
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 480/2021г.668.63 KB