1/2 идеална част от Земеделска земя в село Църква

1/2 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78639.11.15/седем, осем, шест, три, девет, точка, едно, едно, точка, едно, пет/, с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „УЗУНДЖААЛАР“ целият с площ от 1000 кв.м./хиляда квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-83/03.10.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 11015, квартал: 0, при съседи: 78639.11.16, 78639.14.10, 78639.11.14, 78639.11.20, 78639.11.19