продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78639.11.15/седем, осем, шест, три, девет, точка, едно, едно, точка, едно, пет/, с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „УЗУНДЖААЛАР“ целият с площ от 1000 кв.м./хиляда квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-83/03.10.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 11015, квартал: 0, при съседи: 78639.11.16, 78639.14.10, 78639.11.14, 78639.11.20, 78639.11.19

1/2 идеална част от Земеделска земя в село Църква

Цена: 648 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 1000 м2
  • Местоположение: Църква
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 942/2020г.628.07 KB