1/2 идеална част от вила в село Хаджи Димитър

Недвижим имот, находящ се в село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „Десета“, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77044.501.186, с площ от 1281кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-27/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: няма, ведно с построените в имота сгради: Сграда на два етажа, друг вид сграда за обитаване с идентификатор 77044.501.186.1 със застроена площ от 43кв.м.; Сграда на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор 77044.501.186.2 със застроена площ от 17кв.м.; Сграда на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор 77044.501.186.3 със застроена площ от 34кв.м.; при съседи на поземления имот: 77044.501.187, 77044.501.9520, 77044.501.185, 77044.501.179.