1/3 идеална част от Лозе в Българево

1/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в село Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.128.44/нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, две, осем, точка, четири, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 210 кв.м./двеста и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : лозе, категория на земята: 3, номер по предходен план: 128044, при съседи: 07257.125.581, 07257.128.43, 07257.127.585, 07257.128.45.