1/6 ид.ч. от Селскостопанска постройка в село Селце

Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" №5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 972кв.м., с номер по предходен план: 41, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс и 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66113.501.41.1, с площ от 171кв.м., Брой етажи:1. Предназначение: Селскостопанска сграда, при съседи: 66113.501.9526, 66113.501.42, 66113.501.41.1, 66113.501.9509, 66113.501.40.