продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" №5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 972кв.м., с номер по предходен план: 41, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс и 1/6 /една шеста/ идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 66113.501.41.1, с площ от 171кв.м., Брой етажи:1. Предназначение: Селскостопанска сграда, при съседи: 66113.501.9526, 66113.501.42, 66113.501.41.1, 66113.501.9509, 66113.501.40.

1/6 ид.ч. от Селскостопанска постройка в село Селце

Цена: 2520 лв.

Срок на продан: 09.10.2023 - 09.11.2023

  • Изп. дело № 20158100400170
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 972 м2
  • Местоположение: Селце
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 170/2015г.695.25 KB