продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. „Стефан Караджа“ №3, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35064.501.722 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 3215кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, предходен идентификатор: 35064.501.9715, Номер по предходен план: 1475; ведно с построената в имота сграда: Промишлена сграда на един етаж с идентификатор 35064.501.722.1 със застроена площ от 2829кв.м.; при съседи за поземления имот: 35064.501.9715, 35064.501.9945, ведно с 7,12% идеална част, равняваща се на 431 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 35064.501.9945 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със Заповед КД-14-08-253/09.03.2011г. на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 6057кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 35064.501.4002, Номер по предходен план: 35064.501.4002; при съседи: 35064.501.4377, 35064.501.9502, 35064.501.4378, 35064.501.9714, 35064.501.722, 35064.501.9715, 35064.501.756, 35064.501.9938, 35064.501.9899, 35064.501.9937, 35064.501.755, 35064.501.9946, 35064.501.4159.

Производствен имот в град Каварна

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400529
  • Тип на имота: Производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 2829 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: ул. „Стефан Караджа“ №3
  • Екстри: