продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“8-ма“ №0, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35064.501.9902 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-401/06.08.2010г. на началника на СГКК-Добрич, с площ по скица от 7289кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 318, парцел XIV; при граници и съседи: 35064.501.9770, 35064.501.9771, 35064.501.3301, 35064.501.9676, 35064.501.3601, 35064.200.91, а по акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV от кв.№ 318 по плана на гр.Каварна, област Добричка, незастроен, целият с площ от 7290кв.м., при съседи: от североизток-улица; от югоизток – имот без планов номер; от север – улица; уличната регулация е утвърдена със заповед № 824 от 14.05.2007г. на Кмета на Община Каварна.

Парцел в Каварна, 7289 кв.м.

Цена: 270648 лв.

Срок на продан: 30.08.2021 - 30.09.2021

  • Изп. дело № 20198100400678
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 7289 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес: ул.“8-ма“ №0
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 678/2019г.775.27 KB