продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, представляващ Едноетажна масивна стопанска сграда, кантар с кантарна яма със застроена площ от 38 кв.м., която съгласно Нотариален акт за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот по писмени доказателства №139, том II, регистър № 2493, дело №320/2001г. на нотариус Светлин Илчев с рег.№ 314, вписан в Служба по вписванията към АВ с вх.рег. № 2735/14.09.2001г. Под акт №108, том II, дело № 1120/2001г., е построена върху терен, собственост на "ЕВРОКОМЕРС КО" ООД, град София, регистрирано по фирмено дело № 9632/1996г. по описа на Софийски градски съд, Булстат – Ю 121122554, начин на трайно ползване – съоръжение за добив за изкопаеми, с площ от 131.618 декара, имот № 000108 по плана за земеразделяне на землището на село Църква, община Балчик, област Добрич с ЕКАТТЕ 78639, при граници и съседи: имот № 000043, имот № 000036, имот № 005022, имот № 005021, имот № 005020, имот № 005019, имот № 005017, имот № 005031, имот № 000045, имот № 017001, имот № 017002, имот № 017003, имот № 017004, имот № 017005, имот № 017005, имот № 017006, имот № 017017, имот № 017014, имот № 017035, имот № 017036, а съгласно кадастрална скица представляващ Сграда с идентификатор№ 78639.501.1.9 и адрес: село Църква, общ.Балчик, обл.Добрич, ул."Първа" по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-83/03.10.2003г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 15кв.м., брой етажи:1/един/, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, построена върху Поземлен имот с идентификатор№ 78639.501.1 и адрес: село Църква, общ.Балчик, обл.Добрич, ул."Първа", целия с площ от 131550кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За добив на руди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000108, квартал: 0, съседи: 78639.17.36, 78639.17.14, 78639.17.35, 78639.17.17, 78639.17.6, 78639.17.5, 78639.17.4, 78639.17.3, 78639.17.2, 78639.501.17, 78639.17.1, 78639.5.31, 78639.5.17, 78639.5.19, 78639.5.5, 78639.5.20, 78639.5.21 и 78639.5.22.

Производствен имот в селo Църква

Цена: 2560 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400689
  • Тип на имота: Производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 15 м2
  • Местоположение: Църква
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 689/2018842.94 KB