продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. "Страцин" № 9, местност „ЦГЧ“, представляващ: 13/60 ид.ч /тринадесет шестдесети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72624.623.303 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителен директор на АК, с площ от 504 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 303, квартал 20, парцел I, ведно с 13/60 ид.ч /тринадесет шестдесети идеални части/ равняващи се на 60 кв.м., а по скица 86 кв.м. от построената в него СГРАДА - КЪЩА - с идентификатор 72624.623.303.1, състояща се от четири стаи и салон, при съседи на поземления имот: 72624.623.313, 72624.623.304, 72624.623.305, 72624.623.9509, 72624.623.302.

13/60 ид.ч. от Къща в Добрич, ул.Страцин №9

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20158100400274
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 86 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: ул. "Страцин" № 9
  • Екстри: