1/8 ид.ч. от Къща с Дворно място в село Видно

Недвижим имот, находящ се в с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Единадесета" № 7, представляващ 1/8 /една осма/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11003.501.139, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 2375 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 11003.501.582; 11003.501.706; 11003.501.140; 11003.501.583; 11003.501.138, ведно със СГРАДА ,която попада върху имота, а именно: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 11003.501.139.1 със застроена площ от 54 кв.м. по скица, а по док. 60 кв.м., брой етажи: 1.