продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Единадесета" № 5, представляващ 1/8 /една осма/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11003.501.138, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 2394 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 11003.501.482; 11003.501.582; 11003.501.139 11003.501.140; 11003.501.583, 11003.501.481, ведно със СГРАДИ, които попада върху имота, а именно: 1. Сграда с идентификатор 11003.501.138.1 със застроена площ от 57 кв.м. , брой етажи: 1. предназначение: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА; 2. Сграда с идентификатор 11003.501.138.2 със застроена площ от 16 кв.м. , брой етажи: 1. предназначение: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА; 3. Сграда с идентификатор 11003.501.138.3 със застроена площ от 32 кв.м. , брой етажи: 1. предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА; 4. Сграда с идентификатор 11003.501.138.4 със застроена площ от 41 кв.м. , брой етажи: 1. предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - по скица, а по док. жилище с площ 64 кв.м.; мазе с площ 10 кв.м. и второстепеннна постройка с площ от 52 кв.м.

1/8 ид.ч. от Къща с Дворно място в село Видно

Цена: 720 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400081
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 198 м2
  • Местоположение: Видно
  • Адрес: ул. "Единадесета" № 5
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 81/2019г.673.84 KB