1/4 идеална част от Земеделска земя в село Видно

Недвижим имот, находящ се в с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ 1/4 /една четвърт/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11003.21.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по док.14490 кв.м., с номер по предходен план: 021015, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 3,при съседи: 11003.21.37; 11003.21.12; 11003.21.172; 11003.21.41; 11003.21.7.