продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ 1/4 /една четвърт/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11003.21.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/01.04.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по док.14490 кв.м., с номер по предходен план: 021015, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 3,при съседи: 11003.21.37; 11003.21.12; 11003.21.172; 11003.21.41; 11003.21.7.

1/4 идеална част от Земеделска земя в село Видно

Цена: 5904 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400081
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 14490 м2
  • Местоположение: Видно
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 81/2019г.609.51 KB