продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/42 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36419.14.10, находящ се село Карапелит, общ.Добричка, обл.Добрич, местност ЧЕЛЕБИКЬОЙ, с площ от 20007кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-210/16.08.2017г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 3, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 014010, при съседи: 36419.14.89, 36419.14.82, 36419.14.83, 36419.14.119, 36419.14.84, 36419.14.79, 36419.14.11

1/42 идеална част от Земеделска земя в Карапелит, 20007 кв.м.

Цена: 684 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 201981004000185
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 20007 м2
  • Местоположение: Карапелит
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 185/2019г.648 KB