продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/36 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36419.63.12, находящ се с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, местност ФУРАЖЕН ЦЕХ, с площ от 5805кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-210/16.08.2017г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 3, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 063012, при съседи: 36419.63.40, 36419.63.15, 36419.189.25, 36419.63.11, 36419.63.10

1/36 идеална част от Земеделска земя в Карапелит, 5805кв.м.

Цена: 230.4 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400185
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 5805 м2
  • Местоположение: Карапелит
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявленеи ИД 185/2019г,641.27 KB