продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Йовково,общ. Генерал Тошево, обл.Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 34045.44.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/01.04.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 11472кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: /000044/;044001; ведно с построените в имота сгради: Сграда на един етаж, складова база, склад с идентификатор 34045.44.1.1 със застроена площ от 61 кв.м.; Сграда на един етаж, складова база, склад с идентификатор 34045.44.1.2 със застроена площ от 81 кв.м.; Сграда на един етаж, селскостопанска сграда с идентификатор 34045.44.1.3 със застроена площ от 788 кв.м.; при съседи на позеления имот: 34045.44.8, 34045.44.7, 34045.47.2, 34045.44.2, 34045.44.9.

Производствен имот в село Йовково

Цена: 94248 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400679
  • Тип на имота: Производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 930 м2
  • Местоположение: Йовково
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 679/2018г.712.37 KB