продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в с.Топола, общ.Каварна, обл.Добрич, представляващ: ½ ид.ч. / една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.510.244, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013г. на началника на СГКК-Добрич, с площ от 576 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 14, парцел: II, при съседи : 72693.510.243, 72693.510.259, 72693.510.245, 72693.510.885.

1/2 идеална част от Парцел в село Топола 576 кв.м.

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400326
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 576 м2
  • Местоположение: Топола
  • Адрес:
  • Екстри: