продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул.“Кою Райчев“ / Партизанска/ № 18, представляващ : ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 02508.83.43.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, със застроена площ от 80 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост с площ от 78кв.м., брой етажи – 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, ведно с ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата, с идентификатор № 02508.83.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед: КД-14-08-14/04.01.2006г. На Началника на СГКК-Добрич, адрес: гр.Балчик, п.к. 9600, ул. „Кою Райчев“ (Партизанска“) № 18, с площ от 293 кв.м. по скица, а по акт за собственост с площ от 210 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско Застрояване (до 10м), при съседи на поземления имот: 02508.83.44, 02508.83.36, 02508.83.37, № 02508.83.42.

Къща в Балчик, ул.“Кою Райчев“ / Партизанска/ № 18

Цена: 43560 лв.

Срок на продан: 24.08.2020 - 24.09.2020

 • Изп. дело № 20168100400635
 • Тип на имота: Къща
 • Тип строителство:
 • Площ: 80 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул.“Кою Райчев“ / Партизанска/ № 18
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 635/2016г.709.39 KB