продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“ № 59, представляващ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с идентификатор № 02508.84.57.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена – няма издадена заповед за изменение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.84.57, със застроена площ от 50 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост със застроена площ от 40 кв.м., брой етажи – 3, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, а съгласно документ за собственост: Двуетажна жилищна сграда, съставляваща ГАРАЖ И НАДСТРОЙКА над съществуващ ГАРАЖ, състояща се на първи етаж от дневна с кухненски кът, предверие и тоалетна, стълбище към втория етаж; на втория етаж от: две спални и тоалетна, ведно със 100 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата с идентификатор № 02508.84.57 в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-427/02.03.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 568 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване :ниско застрояване до 10м, номер по предходен план: 1079, квартал 69, при съседи на поземления имот: 02508.84.58, 02508.84.59, 02508.84.61, 02508.84.26 и 02508.84.56.

Къща в Балчик, ул. Г.С.Раковски № 59

Цена: 40240 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20168100400635
 • Тип на имота: Къща
 • Тип строителство:
 • Площ: 50 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ № 59
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 635/2016г.785.45 KB