продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ: Сграда с идентификатор 83017.216.26.1 /осем три нула едно седем точка две едно шест точка две шест точка едно/, със застроена площ от 1031кв.м. /хиляда тридесет и един квадратни метра/, брой етажи:1, стар идентификатор: 83017.216.5.1, предназначение по скица: Селскостопанска сграда, а съгласно разрешение за строеж №17/30.07.2004г. на гл.арх. на Община Шабла - "склад за съхранение, пакетиране и почистване на семена с до 50 работни места", ведно с ½ идеални части от дворното място в което е построена сградата, представляващо: Поземлен имот с идентификатор 83017.216.26 /осем, три, нула, едно, седем, точка, две, едно, шест, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1448/19.12.2011г. на Началника на СГКК-Добрич, находящ се в гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич, с площ по акт за собственост от 5872кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, а по скица - 5873кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор: 83017.216.5, 83017.216.6, номер по предходен план: 216.5; 216.6, парцел V-16, VI-16, при съседи: 83017.216.7, 83017.216.10, 83017.216.9, 83017.216.4, 83017.216.8. Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ: Сграда с идентификатор 83017.216.26.2 /осем три нула едно седем точка две едно шест точка две шест точка две/, със застроена площ от 1030кв.м. /хиляда и тридесет квадратни метра/, брой етажи: 1, стар идентификатор: 83017.216.6.1, предназначение по скица: Селскостопанска сграда, а съгласно разрешение за строеж №16/30.07.2004г. на гл.арх. на Община Шабла - "склад за съхранение, пакетиране и почистване на семена с до 50 работни места", ведно с ½ идеални части от дворното място в което е построена сградата, представляващо: Поземлен имот с идентификатор 83017.216.26 /осем, три, нула, едно, седем, точка, две, едно, шест, точка, две, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1448/19.12.2011г. на Началника на СГКК-Добрич, находящ се в гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич, с площ по акт за собственост от 5872кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, а по скица - 5873кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор: 83017.216.5, 83017.216.6, номер по предходен план: 216.5; 216.6, парцел V-16, VI-16, при съседи: 83017.216.7, 83017.216.10, 83017.216.9, 83017.216.4, 83017.216.8.

Склад в Шабла

Цена: 79200 лв.

Срок на продан: 09.06.2020 - 09.07.2020

 • Изп. дело № 20178100400153
 • Тип на имота: Склад
 • Тип строителство:
 • Площ: 2061 м2
 • Местоположение: Шабла
 • Адрес:
 • Екстри:
  Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обялвение ИД 153/2017г.1.07 MB