продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.505.459, находящ се в село Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „IX” №5, с площ от 472 кв.м. по скица, а по нотариален акт ВИЛНО МЯСТО от 500 кв.м. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер по предходен план: 561, при граници и съседи: 39459.505.458, 39459.505.673, 39459.505.456, 39459.506.262, 39459.505.674, 39459.505.461.

1/2 ид.ч. от Парцел в село Кранево, 472 кв.м.

Цена: 4860 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20178100400171
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 472 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес: ул. „IX” №5
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 171/2017г.647.63 KB