продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Брястово, общ.Балчик, обл.Добрич, ул. "Първа", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06793.502.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-89/13.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с площ по скица от 2277 кв.м., номер по предходен план: квартал:0, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори – 06793.502.3, 06793.502.28, 06793.502.59, 06793.502.2.

Парцел в село Брястово

Цена: 7040 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400844
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 2278 м2
  • Местоположение: Брястово
  • Адрес: ул. "Първа"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 844/2013г.637.13 KB