Парцел в село Брястово

Недвижим имот, находящ се в с.Брястово, общ.Балчик, обл.Добрич, ул. "Първа", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06793.502.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-89/13.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с площ по скица от 2277 кв.м., номер по предходен план: квартал:0, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори – 06793.502.3, 06793.502.28, 06793.502.59, 06793.502.2.