продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

5/8 идеални части от недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, обл. Добрич, представляващ Поземлен имот с идентификатор №72693.510.371, одобрена със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ от 558 кв.м., а по акт за собственост с площ от: 540,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал:20, парцел: XVI, при съседи: 72693.510.372, 72693.510.897, 72693.510.370, 72693.510.365, 72693.510.364, 72693.510.363. 5/8 идеални части от недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, обл. Добрич, представляващ Поземлен имот с идентификатор №72693.510.297, одобрена със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ от 548 кв.м., а по акт за собственост с площ от: 540,00 кв.м.,трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал:16, парцел: XVII, при съседи: 72693.510.296, 72693.510.293, 72693.510.282, 72693.510.298, 72693.510.280. 5/8 идеални части от недвижим имот, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, обл. Добрич, представляващ Поземлен имот с идентификатор №72693.510.282, одобрена със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1261/29.11.2013г. на Началника на СГКК-Добрич, с площ от 640 кв.м., а по акт за собственост с площ от: 630,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал:16, парцел: II, при съседи: 72693.510.298, 72693.510.297, 72693.510.296, 72693.510.293, 72693.510.283, 72693.510.883 , 72693.510.281.

3 броя 5/8 ид.ч. от Парцели в село Топола

Цена: 11200 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20178100400430
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1746 м2
  • Местоположение: Топола
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 430/2017750.31 KB