продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1700кв.м. в идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.611.135, целият със застроена площ 29043кв.м., находящ се в град Добрич, бул."25-ти Септември" № 76, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005год. на Изпълнителния Директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За хранително - вкусова промишленост, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: парцел II, при граници и съседи: поземлени имоти: 72624.611.136; 72624.612.217; 72624.611.132; 72624.611.253; 72624.611.141 и 72624.611.252, ведно с построената в същия поземлен имот: СГРАДА с идентификатор № 72624.611.135.1, със застроена площ от 459кв.м., на един етаж, с предназначение: Складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Складова база в град Добрич, бул. 25-ти Септември № 76

Цена: 88534.08 лв.

Срок на продан: 30.09.2019 - 30.10.2019

 • Изп. дело № 20178100400359
 • Тип на имота: Добрич
 • Тип строителство:
 • Площ: 459 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: бул."25-ти Септември" № 76
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулагия
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 359/2017г.778.88 KB