продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Баличк, общ. Балчик, обл. Добрич, местност Кулака, ул. 11 №32, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №02508.9.262 /нула, две, пет, нула, осем, точка, девет, точка, две, шест, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: ККР-10-08-182/14.06.2004г. на Началник на СГКК-Добрич, с площ по скица от 616 кв.м. /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/, а по акт за собственост - 600кв.м. /шестстотин квадратни/ Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начина на трайно ползване: За ниско застрояване /10м./, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 92, при съседи: 02508.9.411, 02508.9.266, 02508.9.264, 02508.9.263, 02508.9.249, 02508.9.250, 02508.9.261.

Парцел в Балчик, местност Кулака

Цена: 7272 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20178100400172
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 616 м2
  • Местоположение: Балчик
  • Адрес: местност Кулака, ул. 11 №32
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 172/2017г.716.78 KB