продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, представляващ Къща L64 -сграда с идентификатор 02508.541.141.6/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, четири, едно, точка, едно, четири, едно, точка, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 38кв.м./тридесет и осем квадратни метра/ и с РЗП по нотариален акт от 90,42кв.м./деветдесет квадратни метра и четиридесет и два квадратни сантиметра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.541.141, с функционално предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи-2, ведно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 02508.541.141.

Вила в Балчик - Къща L64

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20128100400062
  • Тип на имота: Вила
  • Тип строителство:
  • Площ: 90 м2
  • Местоположение: Балчик
  • Адрес: Къща L64
  • Екстри:
    Вода Електрозахранване Регулация