продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

15950/22735 идеални части от поземлен имот, находящ се в град Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, Промишлена зона, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.55.70/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ по скица от 22735кв.м./двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията– урбанизирана, с начин на трайно ползване – за производството на строителни материали, конструкции и изделия, ведно с построените в имота: СГРАДА № 02508.55.70.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, едно/ със застроена площ от 277кв.м./двеста седемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.2/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, две/ със застроена площ от 752кв.м./седемстотин петдесет и два квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- складова база; СГРАДА № 02508.55.70.3/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, три/ със застроена площ от 54кв.м./петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.4/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, четири/ със застроена площ от 35кв.м./тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.5/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, пет/ със застроена площ от 19кв.м./деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.6/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, шест/ със застроена площ от 44кв.м./четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда; СГРАДА № 02508.55.70.7/нула, две, пет, нула, осем, точка, пет, пет, точка, седем, нула, точка, седем//разрушена/ със застроена площ от 121кв.м./сто двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение- промишлена сграда, при съседи на поземления имот: 02508.55.71, 02508.55.74, 02508.55.78, 02508.55.72, 02508.55.69 и 02508.55.68.

Склад в Балчик, Промишлена зона

Цена: 198741.6 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20178100400176
 • Тип на имота: Склад
 • Тип строителство:
 • Площ: 1302 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: Промишлена зона
 • Екстри:
  Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 176/17г.1.13 MB