продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в село Плачи дол с ЕКАТТЕ 56695, Община Добричка, област Добрич, а именно: Поземлен имот с идентификатор№ 56695.501.564/пет, шест, шест, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, четири/ с площ от 3,147дка/три декара сто четиридесет и седем квадратни метра/ по нотариален акт, а по скица с площ от 3,152дка/три декара сто петдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, ведно с построената в него СГРАДА №01 с площ по скица 1118кв.м./хиляда сто и осемнадесет квадратни метра/, а по нотариален акт е описана като овчарник 5А със застроена площ от 1115кв.м./хиляда сто и петнадесет квадратни метра/, представляваща Сграда с идентификатор№ 56695.501.564.1/пет, шест, шест, девет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, четири, точка, едно/, при съседи на поземления имот, съгласно акт за собственост: 501.565. Имотът е със стар идентификатор -имот I- Овчарник № 5А, а съгласно кадастрална скица: Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: Парцел Х, съседи: 56695.501.585, 56695.501.565 и 56695.501.584.

Стопански имот в село Плачидол

Цена: 65304 лв.

Срок на продан: 07.01.2022 - 07.02.2022

 • Изп. дело № 20168100400557
 • Тип на имота: Стопански имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 3147 м2
 • Местоположение: Плачидол
 • Адрес: идентификатор№ 56695.501.564
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 557/2016г.736.61 KB