продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, Индустриална зона, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.36.28 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-Д-878/12.08.2008г. на Началник на СГКК-Добрич, с площ по акт за собственост от 16 445кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, а по скица - 16 447кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начина на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 36.10, парцел 36.26, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор №72624.36.28.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем, точка, едно/, със застроена площ по акт за собственост от 4725 кв.м. /четири хиляди седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, а по скица - 4726 кв.м. /четири хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра/ , брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, с конструкция: Масивна, с частични стомано-бетонни елементи, Сграда с идентификатор №72624.36.28.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем, точка, две/, със застроена площ от 433 кв.м. /четиристотин тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2, предназначение: Промишлена сграда, с конструкция: Масивна, с частични стомано-бетонни елементи, при съседи на поземления имот: 72624.36.48, 72624.36.29, 72624.36.24, 72624.36.30, 72624.36.52, 72624.36.51, 72624.36.53, 72624.36.54, както и Електрически телфер с товароподемност 3,2т. - 2бр. и Електрически телфер с товароподемност 2,0т. - 3бр.;

Промишлена сграда в град Добрич, Индустриална зона

Цена: 346996 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20178100400172
 • Тип на имота: Производствен имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 5159 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: Индустриална зона
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 172/2017г.838.27 KB