продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №62092.38.163 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест три/, находящ се с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.“Пета“, с площ по акт за собственост – 13195кв.м. /тринадесет хиляди сто деветдесет и пет квадратни метра/, а по скица 13196кв.м. /тринадесет хиляди сто деветдесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Стар идентификатор: 62092.38.17, Номер по предходен план: 38.17, при съседи: 62092.38.164, 62092.38.18, 62092.38.29, ведно с построената върху имота СГРАДА с идентфикатор №62092.38.163.1 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест три точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008 г. на Изп. директор на АГКК, със застроена площ по скица от 69 кв.м. /шестдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: един; предназначение: Административна, делова сграда, а по акт за собственост с площ от 67,05 кв.м. /шестдесет и седем цяло нула пет квадратни метра/, представляваща: склад за пазачи, заедно с подобренията и приращенията в имота и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62092.38.166 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест шест/, , по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, находящ се с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, ул.“Трета“, с площ по скица от 12534кв.м. /дванадесет хиляди петстотин тридесет и четири квадратни метра/, а по акт за собственост 12533кв.м. /дванадесет хиляди петстотин тридесет и три квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За стопански двор, Стар идентификатор: 62092.38.1, Номер по предходен план: 38.1, при съседи: 62092.38.165, 62092.38.29, 62092.38.25, 62092.38.26, 62092.38.2, ведно с построените върху имота сгради, а именно: Сграда с кадастрален идентификатор 62092.38.166.1 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест шест точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в с.Раковски, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Трета“, със застроена площ по скица от 976 кв.м. /деветстотин седемдесет и шест квадратни метра/, стар идентификатор: 62092.38.1.1, номер по предходен план: няма, с предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1; а по документ за собственост, представляваща закрит навес със зърномеханични площадки на площ от 957 кв.м. /деветстотин петдесет и седем квадратни метра/; Сграда с кадастрален идентификатор 62092.38.166.2 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест шест точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с.Раковски, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Трета“, със застроена площ по скица от 1414 кв.м. /хиляда четиристотин и четиринадесет квадратни метра/, стар идентификатор: 62092.38.1.3, с предназначение: Складова база, склад, брой етажи: 1, а по документ за собственост – 1428кв.м./хиляда четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, като са обособени няколко обекта: открит навес със застроена площ от 380 кв.м., ремонтна работилница със застроена площ от 78кв.м., открит навес със застроена площ от 820 кв.м., която сграда съгласно Разрешение за строеж №78/08.04.2004г., одобрени проекти и Удостоверение за въвеждане в екплоатация №47/13.11.2007г., е преустроена в складове за семена – първи етап; Сграда с кадастрален идентификатор 62092.38.166.3 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест шест точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в с.Раковски, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Трета“, със застроена площ по скица от 385 кв.м./триста осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначение: Складова база, склад брой етажи: 1, стар идентификатор: 62092.38.1.4; а по документ за собственост, представляваща склад за зърно с площ от 372 кв.м. /триста седемдесет и два квадратни метра/ на един етаж; СГРАДА с идентификатор №62092.38.166.4 /шест две нула девет две точка три осем точка едно шест шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с.Раковски, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Трета“, със застроена площ по скица от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи – един, предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор:62092.38.1.6, а по акт за собственост, представляваща сграда – кантар, с площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, представляваща: Сграда – кантар, която сграда съгласно Разрешение за строеж №11/28.02.2005г., одобрени проекти и Удостоверение за въвеждане в екплоатация №55/04.12.2007г., е преустроена в противопожарен водоем, заедно с подобренията и приращенията в имота, както и намиращите се в имотите движими вещи, машини и съоръжения, а именно: 1. Автовезна /60т. с метална платформа/ - инв. № 1001 2. Бункер - инв. № 2001 3. Гранулираща преса Е 1000-40 Модел ОПК2 - инв.№ 4001 4. Елеватор - инв. № 6001 5. Елеватори, редлери, шнек - инв. №6002 6. Зърносушилня Мекмар Модел FSN 15/138 Т, фабр.№ 20488/2004 - инв. №8003 7. Зърнопочистваща машина Петкус, Модел К231А-TLG 25895, фабр.№ 504/1985 - инв. №8004 8. Семепочистваща машина Петкус, Модел K546A02TGL2589, фабр.№ 0889/1977 - инв. №18002 9. Семепочистваща машина Петкус, Модел K531/1TGL33-463, фабр.№32659/1979- инв. №18003 10. Семепочистваща машина Петкус, Модел K531/1TGL33-463, фабр.№ 908/1980 - инв. №18003 11. Семепочистваща машина Петкус, Модел K547 02TGL2589, фабр.№ 594/1986 - инв. №18005 12. Семепочистваща машина Петкус, Модел K231A TGL25895, фабр.№ 154/1984 - инв. №18006 13. Семепочистваща машина Петкус, Модел K231A TGL25895, фабр.№ 215/1982 - инв. №18007 14. Семепочистваща машина Петкус, Модел K - 531 - инв. №18008 15. Челен товарач AMKODOR, Модел TO18B, фабр.№ 3354 - инв. №24001

Складова база в село Раковски

Цена: 1298569.95 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20168100400570
 • Тип на имота: Складова база
 • Тип строителство:
 • Площ: 25730 м2
 • Местоположение: Раковски
 • Адрес: ул.“Пета“
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 570/2016г.2.17 MB