продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. "Захари Зограф" /"Д.Дончев"/, №17 А, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02508.83.187, с площ 384 кв.м., / с номер по предходен план 593, квартал 87, парцел XXI/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед КД-14-08-Б-274/15.02.2007г. на началника на СГКК Добрич, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, ведно със сгради, които попадат върху имота, а именно: 1.СГРАДА с идентификатор № 02508.83.187.1, със застроена площ от 110 кв.м., брой етажи: 3, предназначение ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – по скица, а по док.три жилищни етажа, всеки по 125 кв.м., изградени до етап груб строеж, ведно с дворното място с площ от 318 кв.м., в което е построена сградата, 2.СГРАДА с идентификатор № 02508.83.187.2, със застроена площ от 12 кв.м.- по скица, а по док. с площ от 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ; 3.СГРАДА с идентификатор № 02508.83.187.3, със застроена площ от 10 кв.м.,- по скица, а по док. с площ от 50 кв.м.,предназначение: ГАРАЖ, при съседи на поземления имот, имоти с №№02508.83.188, 02508.83.192, 02508.83.193, 02508.83.194, 02508.83.186, 02508.83.191.

Жилищна сграда в Балчик, ул."Захари Зограф" №17 А

Цена: 148896 лв.

Срок на продан: 13.03.2020 - 13.04.2020

 • Изп. дело № 20168100400321
 • Тип на имота: Жилищна сграда
 • Тип строителство:
 • Площ: 110 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул. "Захари Зограф" /"Д.Дончев"/, №17 А
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 321/2016г.770.17 KB