продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, местност "Промишлена зона", представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.55.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Б-320/04.03.2008 г. на Началника на СГКК, с площ от 1920 кв.м., от правото на собственост, с номер по предходен план: 9876, квартал: 154, парцел: IV, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, ведно с построените в него СГРАДИ: 1 Сграда с идентификатор 02508.55.152.1, с площ от 24 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за търговия, 2. Сграда с идентификатор 02508.55.152.2, с площ от 19 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, при съседи: 02508.55.138, 02508.55.78, 02508.55.147, 02508.55.143.

Бензиностанция в град Балчик

Цена: 132879 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20148100400543
 • Тип на имота: търговски имот
 • Тип строителство:
 • Площ: 43 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: местност "Промишлена зона"
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 543/2014г.767.14 KB