продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в село Ломница, общ.Добричка, обл.Добрич,  представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 44272.39.28,   с площ от 500 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-394/25.09.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 039028, при съседи: 44272.39.60, 44272.39.29, 44272.39.58.

Лозе в село Ломница 500 кв.м.

Цена: 504 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20168100400282
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 500 м2
  • Местоположение: Ломница
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 282/2016г.668.43 KB