продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот , находящи се в село Сенокос, Община Балчик, Област Добрич, ул.“Девети Септември“ №55, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66250.501.703 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на село Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/ 06.11.2003г. На Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед №КД-14-08-Б-1099/21.06.2007г. На Началника на СГКК – Добрич, с площ на Поземления имот – 1544кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: 393, квартал 5, парцел XVII и съгласно представена скица, издадена от СГКК-град Добрич, а по документи за собственост – урегулиран поземлен имот XIX, в квартал 5 по плана на село Сенокос, заедно с построените в Поземлен имот – едноетажна масивна нежилищна сграда, с пристройка към нея, в степен на завършеност на пристройката: „груб строеж“, с обща застроена площ, съгласно Удостоверение за данъчна оценка – 185,65 кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в Сградата с пристройката, независимо от преустройствата и промените в предназначението на същите или отделни техни части, заедно с правото на строеж на сградите върху поземления имот, в който са построени, както и с всички насаждения, съоръжения, подобрения и приращения в Поземления имот, при съседи: поземлен имот с идентификатор 66250.501.585, поземлен имот с идентификатор 66250.501.702 и поземлен имот с идентификатор 66250.501.550, съгласно скица, издадена от СГКК- град Добрич, Сградата с Пристройка към нея по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Сенокос са обозначени като: Сграда с идентификатор 66250.501.703.1, със застроена площ – 157кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда за обществено хранене и Сграда, с идентификатор 66250.501.703.2, със застроена площ 134кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда за обществено хранене.

Заведение и магазин в село Сенокос

Цена: 33520 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20158100400222
 • Тип на имота: заведение
 • Тип строителство:
 • Площ: 291 м2
 • Местоположение: Сенокос
 • Адрес: ул.“Девети Септември“ №55
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 222/2015г.862.89 KB