продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул. "Ангел Стоянов" ,местност "Промишлена зона север", представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.306, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 13637 кв.м., с номер по предходен план: 7117, в квартал 9, парцел: III , с трайно предназначение на територията: Урбанизирана , начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор №72624.610.306.1, със застроена площ 10599 кв.м., с предназначение: Промишлена сграда, конструкция масивна-панелна , при съседи: 72624.610.307; 72624.610.416; 72624.610.415; 72624.610.413 и 72624.610.397; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул. "Ангел Стоянов" местност "Промишлена зона север" представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72624.610.225, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-08-Д-0672/30.11.2005 г. на началника на СГКК -Добрич,с площ 1086 кв.м., номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: III, с трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, ведно с построената в имота СГРАДА /част от спомагателен корпус/ с идентификатор №72624.610.225.1, със застроена площ по документ 382 кв.м., а по скица 328 кв.м., с предназначение: Складова база, склад, конструкция масивна-панелна, при съседи: 72624.610.416; 72624.610.224; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул. "Ангел Стоянов" представляващ СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ – Помпена станция за фекални води, с идентификатор 72624.610.416.1, номер по предходен план:233., по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, на гр.Добрич, със застроена с площ по документ 25 кв.м., а по скица 23; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" местност: Промишлена зона - север, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.244 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-1643/20.09.2007 г. на началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 241 242, квартал: 610, парцел 218 308, с площ от 5990 кв.м. , с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект , заедно с построените в него: СГРАДА с идентификатор 72624.610.244.1 със застроена площ 457 кв.м., брой етажи 3, предназначение: административна сграда, СГРАДА с идентификатор 72624.610.244.2 със застроена площ 994 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 72624.610.244.3 със застроена площ 546 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 72624.610.244.4 със застроена площ 545 кв.м., брой етажи 3, предназначение: административна, делова сграда,при съседи: имоти с идентификатори - 72624.610.229; 72624.610.309; 72624.610.397; 72624.610.414; 72624.610.413; 72624.610.57; 72624.610.230; 72624.610.273; 72624.610.270; 72624.610.274; 72624.610.130; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" в местност: Промишлена зона - север, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.307 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-1244/29.11.2006 г. на Началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 610.216, квартал 9, парцел III-7117, с площ от 3458 кв.м. , с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект , заедно с построената в него: СГРАДА с идентификатор 72624.610.307.1, със застроена площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, при съседи: 72624.610.416; 72624.610.306; 72624.610.397; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" местност: Промишлена зона - север, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план: 7117, квартал 9, парцел III, на площ от 1843 кв.м. , с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект , заедно с построената в него: СГРАДА с идентификатор 72624.610.309.1 със застроена площ 1092 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда, при съседи: имоти с идентификатори - 72624.610.268; 72624.610.416; 72624.610.397; 72624.610.244; 72624.610.229; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" в местност: Промишлена зона - север, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-1828/05.10.2007 г. на началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 610.234, с площ от 1629 кв.м. , с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 72624.610.309; 72624.610.307; 72624.610.416; 72624.610.306; 72624.610.413; 72624.610.244; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" в местност: Промишлена зона - север, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-824/16.07.2008 г. на началника на СГКК Добрич, с номер по предходен план: 610.234, с площ от 537 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при съседи: 72624.610.244; 72624.610.397; 72624.610.306; 72624.610.415; 72624.610.301; 72624.610.414; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" в местност: Промишлена зона - север, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Д-824/16.07.2008 г. на Началника на СГКК Добрич, на площ от 1086 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 72624.610.306; 72624.610.416; 72624.610.301; 72624.610.414; 72624.610.413; Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" в местност: Промишлена зона - север, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.610.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план: 7117, квартал 9, парцел: XLVI, с площ от 1672 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, заедно с построената в него СГРАДА с идентификатор № 72624.610.59.1, със застроена площ от 1068 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: административна сграда , делова, при съседи: 72624.610.414; 72624.610.60; 72624.610.406; 72624.610.58; 72624.610.130; Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" ет.4, с идентификатор 72624.610.59.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.601.59, с посочена в документа площ от 689.06 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, ниво:1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 72624.610.59.1.6, над обекта: няма; Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" ет.3, с идентификатор 72624.610.59.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.601.59, с посочена в документа площ от 741.71 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, ниво:1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 72624.610.59.1.11, 72624.610.59.1.5, над обекта: 72624.610.59.1.7; Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" ет.2, с идентификатор 72624.610.59.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.601.59, с посочена в документа площ от 793.68 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, ниво:1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.610.59.1.11; под обекта: 72624.610.59.1.4, 72624.610.59.1.2, 72624.610.59.1.1, 72624.610.59.1.3, 72624.610.59.1.10, над обекта: 72624.610.59.1.6; Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" №1, ет.2, с идентификатор 72624.610.59.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-327/29.03.2011г. на Началника на СГКК-Добрич, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.601.59, с посочена в документа площ от 95.00 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта:1, ниво:1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.610.59.1.5; под обекта: 72624.610.59.1.4, над обекта: 72624.610.59.1.6; Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, на ул."Ангел Стоянов" №1, ет.1, с идентификатор 72624.610.59.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-327/29.03.2011г. на Началника на СГКК-Добрич, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.601.59, с посочена в документа площ от 59.68 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта:1, ниво:1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.610.59.1.3; под обекта: няма, над обекта: 72624.610.59.1.5;

Производствен складов обект в Добрич, ул."Ангел Стоянов", "Промишлена зона север"

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400193
  • Тип на имота: производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 21315 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: ул. "Ангел Стоянов" ,местност "Промишлена зона север"
  • Екстри:
    Вода Електрозахранване Регулация