продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЛОЗЕ с площ от 0.549дка, трета категория в местността „Новите лозя“, имот с кадастрален номер 022018, съставляващ парцел 18, от масив 22, по плана на село Полковник Иваново, общ. Добрич, при граници и съседи- имоти: №022017, №016012, №022019, №022087. Върху имота има ограничения: Трайните насаждения да се опазят и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Лозе в село Полковник Иваново

Цена: 720 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400446
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 549 м2
  • Местоположение: Полковник Иваново
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 446/14г.373.29 KB