1/6 Парцел в Каварна ул."Г.С.Раковски" № 4

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, ул."Г.С.Раковски" № 4, представляващ: 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.3283, с номер по предходен план: 1147; 3283, квартал:84, парцел: IV, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 645 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съсъди: 35064.501.9498, 35064.501.9685, 35064.501.1175, 35064.501.1169, 35064.501.1149, 35064.501.1148, 35064.501.9805.