продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

5/8 идеални части от Поземлен имот с площ от 11,675дка, парцел - 024, масив - 006, находящ се в село Сираково, общ.Генерал Тошево, местност "................", представляващ Имот№ 006024, категория на земята при неполивни условия: Трета, начин на трайно ползване: Нива, имотът е образуван от имот№ 006014, при граници/съседи/: имот№ 006023 - Нива; имот№ 000066 - Полски път на Община Ген.Тошево; имот№ 006025 - Нива и имот№ 000005 - Залесена територия на МЗГ - Дължавно лесничейство.

5/8 ид.ч. Нива в с. Сираково

Цена: 9843.75 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20118100400424
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 11675 м2
  • Местоположение: Сираково
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 424/2011г.326.7 KB