продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.610.221, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. Ангел Стоянов №1, местност „пр. зона Север“ с площ от 554кв.м., по uадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-08-Д-0672/30.11.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: III, при съседи: 72624.610.220, 72624.610.222, 72624.610.416, Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 72624.610.221.1 със застроена площ 297кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад.

Производствен складов обект в Добрич, ул."Ангел Стоянов" №1

Цена: 111120 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20158100400028
 • Тип на имота: Склад
 • Тип строителство:
 • Площ: 297 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул."Ангел Стоянов" № 1
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ид 28/2015г.649.58 KB